Klubbkveld i klubblokalet

Måndag 17.januar kl. 19:30 møtest vi til klubbkveld og Kahoot. Tema er planlegging for sesongen, rekruttering og andre tiltak.

Styret startar sitt styremøte kl. 18:00.


Ein framover lent høgskule på Vestlandet fyller 5 år

På 5-årsdagen til Høgskulen på Vestlandet mandag 17.jan. 22 vitja pro-rektor Anne Grethe Naustdal Førde Rotaryklubb og held eit spennande foredrag om:

Høgskulen på Vestlandet (HVL)- Ambisjonar og profil 2023:  Universitet med klar profesjons- og arbeidslivsrelevans

Høgskulen har 5 campusar der Førde er den minste med 950 studentar og 100 tilsette. Til saman har høgskulen ca. 16 600 studentar og ein samla stab på mest 2 000 tilsette. Anne-Grethe Naustdal er pro-rektor for utdanning.

Høgskulen har 5 fakultet leia av Dekanar og pro-dekanar. I Førde sit dekan Randi Skår og har ansvar for helse- og sosialvitskap som omhandlar helse- og omsorgsvitskap, helse og funksjon samt velferd og deltaking. Under dette fakultetet ligg også sjukepleieutdanninga som ein finn både  i Førde, Bergen og på Stord. Årleg vert det utdanna 4.500 nye kandidatar frå høgskulen. Den største gruppe er ingeniørar (475) teitt etterfylgt med 450 sjukepleiarar. Samla utdannar høgskulen 675 barnehage- og grunnskulelærarar. Vidare er det 250 kandidatar som har økonomi og administrasjon og vel 100 som har utdanning i sosialt arbeid.


Høgskulen på Vestlandet, som søker om å få universitetsstatus hausten 2022, har i alt 44 bachelor utdanningar, 26 masterutdanningar og 5 program for Ph.d. (doktorgradsstipendiatar).

Høgskulen legg vekt på fleksible, praksisnære og heilskapelege studieløp. Ein har både heiltid, deltid, desentralisert- og samlingsbasert utdanning i tillegg til nettbasert undervising og utdanning på ulike campus, samt at ein ser på undervisiningshubar, dvs. studielokalar desentralisert kor ein kan ha eit studentmiljø.


Naustdal peika på at regionen bør heie på HVL som er 

 • ein av dei største leverandørane av arbeidskraft på Vestlandet 
 • vi utdannar kandidatar til samfunnskritiske yrke, frå fem sterke studiestadar 
 • 90 prosent av studentane våre får relevant jobb 
 • studentane blir igjen på staden dei har studert (77 %), i mykje større grad enn studentane frå NHH og UiB 

fleire av dei uteksaminerte studentane frå HVL har arbeidsstad andre stadar på Vestlandet enn i Bergen

Pro-rektor Anne-Grethe Naustdal 

Det er ikkje berre på Vie, kor ein finn ingeniør- og sjukepleiarutdanninga, ein har Campus i Førde. Campus Verftet på Øyrane er eit samarbeid mellom HVL, Fylkeskommunen (Fagskulen) og Sunnfjord kommune

 • disponerer i dag elektronikklab, eitt klasserom og eitt kontorlandskap til bruk for studentar og næringsliv: til saman 400 kvadratmeter 
 • robotlab/teknologiløftet/kontorplassar til stipendiatar: 150 kvadratmeter på eigen leigeavtale i HVL -regi.
 • I tillegg ligg det i dag ein elkraftlab på 350 kvadratmeter fast på Verftet til bruk for HVL og Fagskulen. 
 • det er vidare i gang eit arbeid med ein bygningslab på Verftet på 100 kvadratmeter. Dette er også eit samarbeid mellom HVL, Fagskulen og eventuelt næringslivet.  

Godt Nyttår

Føre Rotaryklubb ynsker medlemer og andre eit godt nytt år, og vi vonar at vi etter kvart kan oppta vanlege aktivitetar i samfunnet igjen. Vi har høve til å skipe til møter med inntil 20 deltakarar - og det synest å fungere greitt.
Velkomne på møter også i 2022.

Nærings- og omdømebygging i Sunnfjord

På Rotarymøte  6.des. 2021 deltok prosjektleiar Bente Hauge med løypemelding og gjekk m.a gjennom nærings- og marknadsanalysen som er gjort i Sunnfjord. Det er sett på næringsliv, omsetnad, investeringas og utdanningsinstitusjonar.

Urbane Førde har god infrastruktur og det meste er lett tilgjengeleg. Her er gode utdanningsinstitusjonar med høgskule og fagskujle og utdanningstilbod tilpassa behova i næringslivet.


Førde sine 5 styrker er omtalt slik:

 • Helse Førde – Førde sentralsjukehus
 • Plassering (midt mellom Bergen og Ålesund)
 • Trygt og aktivt 5-minutts samfunn – kort veg til det meste
 • Variert næringsliv – arbeid til begge vaksne i ein familierelasjon med gründermiljø og investeringsvilje
 • Natur – landbruk, reiseliv, kraft

REise til jordan og israel

Rotarinar Leon haugsbø tok oss med på andre del av reisa - i kveld var det israel som var på programmet

Gjennom lysbileter, tekst og tale  gav Leon eit interessant foredrag om Jerusalem, Betlehem, Jeriko, Dødehavet og vidare til Telaviv og Middelhavet. 

Vi høyrde om jødedom, kristendom og islam og israelittar og palestinarar. Vi hadde ein spanande reise og var innom Tempelhøgda med  kapell med flotte utsmykkingar laga av mosaikk, klagemuren, Jesus grav, Golgata, Getsemane og Jordanelva.


Tema NY VGS i Førde

Fylkeskommunen har vedtatt bygging av nytt skulebygg i Førde, der Hafstad og Mo/Øyrane vgs vert samanslått og samlokalisert på Øyrane. Arbeidet er godt i gang, kunne rektor Liv Horvei og prosjektrektor Mats Bryne fortelle medlemane av Førde Rotary klubb mandag 1.nov. Det er eit spennande og fantastisk prosjekt, seier prosjektrektoren. Samanslåing av yrkesfag og studiespesialiserande fag er iflg. elevane spennande og målet er no å skape ein felles kultur for vgs.elevane i Førde. Tidlegare har det vore litt gruppering og konkurranse mellom  Øyrane-elevane og Hafstad-elevane. Det er også erfart at val av skuleval for mange har vore avhenging av kva vener har valt.
prosjektrektor Mats Bryne

Prosjektet er pr idag vurdert til ein kostnad på vel 800 mill. kroner. Bygningsmassen skal også innhalde ein fylkeskommunal tannklinikk. Skulen vert bygd med solcellepanel på taket, og ein bruker også ein del tremateriale med tanke på klima og miljø. Under arbeidet leiger ein lokale ved Hellenes på Verftet og Concordbygget. Skulen på Øyrane skal ha plass til 900 elevar og omlag 220 tilsett. sunnfjord idrettsråd og førde arena 


Oddvar Huseklepp frå Sunnfjord idrettsråd vitja oss 18. oktober. Sunnfjord Idrettsråd er eit Fellesråd for alle idrettslaga i kommunen. Det vart stifta 28.oktober 2019 og registrert 24. jan. 20 med eige organisasjonsnummer. Leiar er Jan Magne Herstad. Rådet sitt arbeid er å vere bindeledd mellom idrettslaga og kommunen.

 

Førde Arena er eit prosjekt knytt til tilbygg/ombygging av Førdehuset, samt eventuell  tribuneplass” for fotballbanene. Ein arbeider med plan om ny symjehall og ny hall for friidrett, ulike ballspel (ikkje fotball) turn, samt buldre og klatre-vegg.

 

Kanskje skal ein også prøve noko nytt . Etter ein studietur til Danmark har ein fått ide om «enkel» mosjonsaktivitet. Planen for start og vidareføring av aktivitetane er også avhengig av ei godkjent løysing for Førdepakken ved Førdehuset.

Det er også eit eige prosjekt for overbygg (hall) på den eine fotballbana i Hafstadparken 

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Førde Gjestehus og Camping
Adresse: Kronborgvegen 44
Adresse 2: Loftstova
Postnummer: 6800
Sted: Førde
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtefri siste måndagen i månaden. Nokre møter er bedriftsbesøk - sjå møtekalendar

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...